Wieś spokojna, wieś … NOWOCZESNA

Wieś spokojna, wieś … NOWOCZESNA

wies1. Państwo troszczące się nie tylko o aglomeracje, ale także o mieszkańców mniejszych miast i wsi.

Dzisiejsza polska wieś potrzebuje większego impulsu do rozwoju, nie tylko produkcyjnego. Państwo - wydaje się - zapomina o rolnikach i problemach wsi. Skupienie się polityki państwa na rozwoju największych miast w Polsce jako tzw. lokomotyw rozwoju jest polityką błędną i pozostawiającą mniejsze miasta i wsie „samymi sobie”. Lokomotywy te nie dojechały ani do Radomia, ani tym bardziej na polską wieś. Problemy zaś narastają, a obecnie rządzący zdają się ich nie dostrzegać. Należy to natychmiast zmienić. Polska zaczyna się w samorządzie. Nierozwiązane zostały do końca problemy infrastruktury na wsi. Gminy wiejskie, czy miejsko-wiejskie, często mniej zamożne niż miasta powiatowe, nadal mają problemy w zakresie poprawy infrastruktury drogowej czy komunikacyjnej, wspierania inwestycji w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej oraz energetycznej. Są to problemy występujące zarówno na poziomie gospodarstw domowych, jak i na poziomie gminy. W rozwiązaniu tych problemów państwo musi solidarnie wspierać rolników.

Miasta różnej wielkości i rangi samorządowej, często sąsiadujące z gminami wiejskimi, powinny przy pomocy państwa stworzyć sieć połączeń komunikacyjnych czy też wspólnie realizować najważniejsze inwestycje stając się lokalnymi centrami rozwoju.

2. „Odczarowanie wsi” - budowa nowoczesnego społeczeństwa i rolnictwa na obszarach wiejskich.

Ogromnym problemem wsi jest brak młodych rolników oraz chęć do pozostania na gospodarstwie. Zarówno państwo, jak i samorządy, powinny podjąć wspólne działania w kierunku niwelowania różnic rozwojowych i unowocześnienia wsi. Mam tu na myśli nie tylko aspekt czysto techniczny, ale może przede wszystkim społeczny.
 
Program Prawa i Sprawiedliwości skierowany dla obszarów wiejskich jest jednym z najbardziej rozbudowanych punktów odnowy Państwa. Dzisiejsze rolnictwo musi i może być nowoczesne, a rolnik musi i może być człowiekiem sukcesu. Podstawą do zmian powinna być przede wszystkim edukacja. Od tego wszystko się w życiu zaczyna. Tak jak w kształceniu ogólnym, należy postawić na edukację techniczną, tak w kształceniu na terenach rolniczych trzeba wzmocnić edukację rolniczą.

Nie ulega wątpliwości, że dla państwa najważniejsze powinno być skuteczne ukierunkowanie kształcenia młodych ludzi na faktyczne potrzeby rolniczego rynku pracy, zachęcanie do podejmowania samodzielnej działalności np. w zakresie rękodzieła czy szeroko rozumianej sfery usług okołorolniczych, wsparcie dla tworzenia spółdzielni socjalnych.

Budowa każdego nowoczesnego społeczeństwa zaczyna się od edukacji. Należy dostosować system oświatowy do m.in. realiów wsi. Należy przeciwdziałać temu, że wiejskie szkoły będą zamykane z braku pieniędzy. Aby to zatrzymać należy zmienić system przyznawania samorządom pieniędzy na oświatę w taki sposób, aby w przypadku szkół liczących mniej niż 70 uczniów przyznana gminie subwencja była taka jakby uczniów było w niej 70, niezależnie od ich rzeczywistej liczby. Pozwoli to gminom na utrzymywanie małych i bardzo małych szkół wiejskich.

Ważnym elementem pobudzenia aktywności społeczności wiejskich może być także aktywizacja świetlic wiejskich i skupienia wokół nich życia lokalnego. Dziś większość takich świetlic stoi niewykorzystana. Gminom oraz organizacjom pozarządowym, które będą chciały uczestniczyć w tym procesie, państwo powinno pomóc w ich funkcjonowaniu np. poprzez finansowanie zatrudnienia.

3. Wsparcie dla lokalnych grup producenckich w zakresie nie tylko produkcji, ale także przetwórstwa produktów.

Wieś to także problemy rolników - producentów. Aby skutecznie im przeciwdziałać, na początek powinno się wprowadzić nieodpłatne programy doradcze dla małych i średnich gospodarstw oraz podjąć działania zmierzające do stabilizacji dochodów w rolnictwie w tym m.in. ubezpieczania upraw i zwierząt, utrzymywania dotychczasowych rozwiązań podatkowych i ubezpieczeń, płatnego urlopu macierzyńskiego dla rolników czy zwiększenia dopłat do paliwa rolniczego.

Tereny byłego województwa radomskiego to ostoja produkcji owoców i warzyw. Olbrzymi potencjał z tym związany powinien być wykorzystany. Program Prawa i Sprawiedliwości postuluje odbudowę Polskiego Narodowego Holdingu Spożywczego, wsparcie dla tworzonych grup producenckich czy przejmowanie przez nich przetwórstwa.